Asker har opplevd sterk tilflytting av mennesker og arbeidsplasser de senere år. Mange ønsker å bo og/eller arbeide sentralt, med kort avstand til buss og tog. Vi ser også sterk utbyggingsaktivitet, eksempelvis Wesselkvartalet og Sentrumsgården i Asker sentrum. Videre foreligger det omfattende utbyggingsplaner for de nærmeste årene på Føyka Elvely, Høn-Landås, Risenga-området og flere andre steder.

Dette er først og fremst gledelig. Men utviklingen har også medført noen utfordringer. Sterk økning i biltrafikken er en av dem.

Nesten daglig ser vi tidvis lange bilkøer i rushtidene. Eksempelvis i rundkjøringen Bleikerveien/Drammensveien ved Erteløkka, i krysset Semsveien/Kirkeveien ved Trekanten og flere andre steder. På det verste kan det ta mer enn en halv time med bil fra Trekanten til Risenga, en strekning som normalt tar mindre enn fem minutter.

En annen uheldig konsekvens er at fremkommeligheten i morgenrushet for bussene vestfra inn mot Asker stasjon hindres ved at de tidvis stanger i lange bilkøer.

Fikk du med deg innlegget Bygg kollektivfelt på Drammensveien ?

Mange av oss ser frem til E18-utbyggingen. E18 i tunnel under Asker sentrum vil redusere barrierevirkninger mellom nord og sør i kommunen og bidra til en langt bedre trafikkavvikling.

E18-utbyggingen synes imidlertid å ligge noen år frem i tid, og det er stort behov for å iverksette tiltak for bedre trafikkflyt i Asker, også på kort og mellomlang sikt.

Mesteparten av de trafikkutfordringer vi har i det sentrale Asker i dag skjer på veier som ikke eies av Asker kommune. Tiltak for bedre trafikkflyt må derfor skje i samarbeid med vedkommende veieier, det vil si fylke og stat.

Les mer på budstikka.no/debatt

Slike tiltak kan eksempelvis være en ny veistubb her og der, omlegging av eksisterende vei, en eller flere nye rundkjøringer, flere kjørefelter, flere kollektivfelter, trafikklys, bedre skilting m.m. Noen av disse tiltakene kan komme til å koste en del, men kanskje det også går an å oppnå stor virkning av tiltak som ikke nødvendigvis trenger å koste så mye.

I Høyre er vi opptatt av å tilrettelegge for et godt liv for våre innbyggere og andre som besøker Asker. Det innebærer blant annet å legge forholdene til rette for fotgjengere, syklister og kollektivreisende. Det innebærer også å legge forholdene til rette for bilistene.

Vi finner nå tiden moden for å reise sak om dette i Asker kommunestyre.

Vi vil derfor fremme en interpellasjon i aprilmøtet med slikt forslag til vedtak: Rådmannen bes gå i dialog med relevante veieiere med sikte på å fremlegge en plan for tiltak som kan bidra til bedre kapasitet og flyt i trafikken i Asker sentrum og nærliggende områder, på kort og mellomlang sikt.