To år med pandemi og flere perioder med nedstenging og strenge koronatiltak har lært oss hvor viktig det er å ta vare på hverandre, og at alle blir sett.

Vi trenger derfor å ha mye mer oppmerksomhet rettet på forebygging av utenforskap og ensomhet i alle aldersgrupper.

Nav melder at stadig flere unge står utenfor utdanning eller arbeid. I Asker er det hele 2.000 unge mellom 18 og 30 år som hverken er i arbeid eller under utdanning.

Politikerne må ta dette på høyeste alvor og sørge for å sette inn målrettede tiltak for å snu denne alvorlige utviklingen.

Med et økende antall pensjonister de kommende årene har vi ikke råd til at stadig flere unge skyves ut og ikke får bidra til verdiskapingen. Målet må være at alle som kan og vil jobbe, skal få mulighet til det.

Vi i råd for personer med funksjonsnedsettelser er særlig opptatt av at alle skal ha noe meningsfylt å gjøre på dagtid.

Mange av de unge som faller utenfor arbeidslivet, har en eller annen form for funksjonsnedsettelser som gjør at de har behøver tilrettelegging. Tidlig innsats og gode overganger mellom grunnskole, videregående skole og arbeid er alfa og omega. Skal vi få til det, så er vi avhengig av godt og tett samarbeid på de ulike arenaene: skolen, kommunen, Nav og næringslivet. Nødvendige moderne hjelpemidler må selvsagt være lett tilgjengelige og tilpasset den enkeltes behov.

Det er spesielt viktig å satse yrkesfag med god individuell tilrettelegging hvor hver enkelt elev får en helhetlig oppfølging med fokus på mestring.

Både kommunen og private bedrifter må stille opp og gi ungdom som faller utenfor, en sjanse til å komme inn på arbeidsmarkedet. Her vil Nav kunne være en viktig veileder og støttespiller som sammen med arbeidstager og arbeidsgiver finner frem til gode løsninger.

Råd for personer med funksjonsnedsettelser vil at Asker skal være en pådriver for å få tildelt både flere VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid) og legge godt til rette for VTO-plasser (varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet). Kommunens ambisjon bør være at alle som trenger det, skal få en VTA/VTO-plass uten å måtte stå på venteliste.

Avslutningsvis oppfordrer vi både kommunen og næringslivet til å tenke mer mangfold og bredde når de skal rekruttere nye medarbeidere i fremtiden.

Gi disse flotte og kreative ungdommene en sjanse. Sammen har vi nå en unik mulighet til å skape en kultur for mer inkluderende arbeidsliv med plass til alle som kan og vil bidra med sine talenter. Da vil vi få en skikkelig vinn-vinn-sak både for den enkelte og for samfunnet.