Ved utgangen av juni var det registrert 83.300 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav på landsbasis. Det utgjør 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

For Asker og Bærum er det også en klar nedgang fra samme måned i fjor.

I Asker var det i juni i år registrert 729 helt ledige personer, 656 færre enn samme måned i fjor. Av de 729 ledige, er 340 kvinner og 389 menn. Aldersgruppen 30-39 år har den største andelen ledige.

For Bærum sin del var det 930 helt ledige i juni, 968 færre enn i fjor. I Bærum er det en større overvekt av menn på listen, men totalt 531. Klart flest ledige er det i aldersgruppene 30-39 og 40-49 år.

For begge kommuner utgjør de helt ledige 1,4 prosent av arbeidsstyrken.

– Antall arbeidssøkere i Vest-Viken fortsetter å synke, og det blir stadig færre helt ledige, delvis ledige og permitterte. Det er færre ledige stillinger sammenlignet med juni i fjor, men vi ser samtidig at mange bransjer har utfordringer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Vi forventer fortsatt høy etterspørsel etter arbeidskraft fremover, og det er gode muligheter for å inkludere flere i arbeidslivet, sier Ingar Heum, avdelingsdirektør ved NAV Vest-Viken.

Generell nedgang

Antallet ledige stillinger har gått noe ned de siste månedene, og antallet nye arbeidssøkere noe opp.

– Det kan peke mot at ledigheten nå er i ferd med å nå en bunn, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

47.100 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av juni for hele Norge, noe som utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten – helt ledige og arbeidssøkere på tiltak – var på 59.500 personer og tilsvarer 2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 23.800 personer, eller 0,8 prosent av arbeidsstyrken, registrert som delvis ledige.

2.300 av de helt ledige er permittert, mens det samme gjelder for 2.200 av de delvis ledige.