ABBL i betent krangel om 28 millioner kroner

PÅ VEI MOT RETTEN: – Ove Grønbech og Oslo Holding brøt avtalen da han forsøke å overta kontrollen i vårt felles selskap bak utbyggingen av Kirkeveien 71, og det har vi tenkt å stoppe, forsikrer ABBL-sjef Erling Rein – her foran det tidligere kontorbygget, som i dag er ombygd til 125 leiligheter. Prosjektet endte med tap og søksmål for de tidligere samarbeidspartnerne.

PÅ VEI MOT RETTEN: – Ove Grønbech og Oslo Holding brøt avtalen da han forsøke å overta kontrollen i vårt felles selskap bak utbyggingen av Kirkeveien 71, og det har vi tenkt å stoppe, forsikrer ABBL-sjef Erling Rein – her foran det tidligere kontorbygget, som i dag er ombygd til 125 leiligheter. Prosjektet endte med tap og søksmål for de tidligere samarbeidspartnerne. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL) mener eiendomsutvikleren Ove Grønbech har forsøkt å tappe deres felles utbyggingsselskap på Haslum for 28 millioner kroner på ulovlig vis. Saken har stø kurs for retten.

DEL

5. juni i fjor ble ABBL kontaktet av Sparebanken Sør, som lurte på om det kunne stemme at 20,3 millioner tilhørende utbyggingsselskapet Kirkeveien 71 A AS (K71A) skulle hasteoverføres til Oslo Holding AS. Sistnevnte er hovedaksjonær i K71A med 76 prosent, mens ABBL eier 24 prosent.

ABBL hadde likevel både styrelederen og den daglige lederen i K71A og de andre Kirkeveien-selskapene – slik det var bestemt i en aksjonæravtale mellom eierne.

OMSTRIDT: Byggingen av 125 leiligheter i Kirkeveien 71 på Haslum har resultert i bunkevis med juridiske dokumenter hos partene.

OMSTRIDT: Byggingen av 125 leiligheter i Kirkeveien 71 på Haslum har resultert i bunkevis med juridiske dokumenter hos partene. Foto:

– Det kom som et sjokk. Banken var kontaktet av en som sa han var styreleder i K71A, en viss Oddvar Fosaas, som ba om å få overført 20,3 millioner fra selskapets konto til hovedaksjonær Oslo Holdings konto, forteller ABBL-sjef Erling Rein.

Sjokket skyldtes at det var Rein selv – ikke Fosaas – som hadde sittet som styreleder i K71A fra det ble etablert i 2008. Og han var slett ikke involvert eller informert om denne pengeoverføringen.

LES OGSÅ: – Har påført oss milliontap 

Arrest og søksmål

Slik var opptakten til det som er blitt en juridisk dragkamp mellom de to tidligere samarbeidspartnerne.

Kirkeveien 71 på Haslum – 60-tallsbygg fra kontor til bolig

Kontorbygget ble tegnet av arkitekt Robert Esdail og oppført på 60-tallet.

Det var i perioden 1969–87 hovedkontor for Veidekke og Hewlett-Packard (HP) i Norge, i tillegg til flere andre små og mellomstore bedrifter.

I 2001 ble eiendommen kjøpt av Ove M. Grønbech og Ingvar Brudeli. Planen deres var å bygge om til boliger.

I 2007 oppsto det brudd mellom de to partnerne, og Grønbech ble sittende som eneeier av eiendommen gjennom sitt heleide selskap Oslo Holding AS.

I 2008 kom ABBL inn som Grønbechs nye partner. Oslo Holding er majoritetseier med 75,97 prosent av aksjene, mens ABBL eier 23,53 prosent. De siste 0,5 prosent eies av arkitekt Gunnar Dyrø, som har tegnet om kontorbygget til 125 leiligheter.

– Grønbech har tappet vårt felles selskap for 20,3 millioner i kontanter og 7,6 millioner i form av to leiligheter, 28 millioner i alt – på grunnlag av et ugyldig styrevalg og endring av signaturbestemmelsene i selskapene. Dette er klare brudd på avtalen og aksjeloven. Grønbech har vist klar vilje til å berike seg selv på selskapenes bekostning, mener Rein.

Kontantoverføringen ble fulgt opp med midlertidig arrest i bankkontoen til Oslo Holding, og påfølgende søksmål.

Forføyningssaken avgjøres om få uker, mens hovedsaken er berammet til 9.–13. mai.

LES OGSÅ: ABBL-sjefen: – Utfordrende med for mange Obos-boliger 

Var klar over Grønbechs fortid

Boligbyggingen i Kirkeveien er blitt et tidkrevende tapsprosjekt for ABBL – et prosjekt de kunne ha valgt å holde seg unna.

– Vi kjente litt til Grønbechs fortid og anså ham som «en cowboy med en viss usikkerhetsfaktor», forteller Rein og tidligere ABBL-sjef Søren Pedersen.

Likevel gikk de inn – under forutsetning av at det var ABBL som skulle styre hele prosjektet. Og de mener å ha sikret seg godt juridisk gjennom aksjonæravtalen og avtaleverket rundt.

– Denne avtalen har Grønbech brutt ved å forsøke å overta kontrollen i selskapene, og det har vi tenkt å stoppe. Vårt hovedfokus er likevel å sørge for at entreprenøren gjennomfører og følger opp de manglene som ennå gjenstår overfor beboerne i Kirkeveien, sier Rein.

Har mistet all tillit

Grønbech mener at ABBL har misligholdt avtaleverket.

– Jeg har mistet all tillit til ABBL. De har påført Kirkeveien-prosjektet milliontap, og det gir meg som hovedaksjonær rett til å gripe inn slik jeg har gjort.

Grønbech mener de 28 millionene han har overført fra K71A er en såkalt entreprenørgaranti som han har full rett til å få frigjort, mens ABBL mener beløpet er en regnskapsmessig avsetning som tilhører Kirkeveien-selskapet.

Utbyggingen i Kirkeveien 71 - dette er saken:

Samarbeidspartnerne

ABBL kjøpte 24 prosent av utbyggingsselskapet Kirkeveien 71 Haslum AS (K71H) i desember 2009. Før dette var selskapet heleid av Oslo Holding AS (OH), som eies av eiendomsinvestoren Ove M. Grønbech fra Oslo. K71H har to datterselskaper: K71A, som bygde 85 leiligheter i første byggetrinn, og K71F med 40 leiligheter i andre byggetrinn.

Avtalene

Samarbeidet mellom partene er regulert gjennom en aksjonæravtale og en avtale om byggherreadministrasjon. Disse sier bl.a. at ABBL har ansvaret for den

daglige driften av K71H, herunder prosjekt- og byggeledelse, salg og markedsføring, forretningsførsel og byggherreadministrasjon. ABBL har rett til å utpeke styreleder og daglig leder i K71H, og satte inn dagens sjef Erling Rein og tidligere sjef Søren Pedersen i disse to vervene. OH har rett til å løse inn ABBLs aksjer i selskapet «når eiendomsprosjektet er realisert og eierseksjonene solgt».

Utbyggingen

AF Gruppen var entreprenør for Kirkeveien 71. Utbyggingen ble sterkt forsinket pga. mange feil og mangler, og i januar/februar 2013 måtte flere av boligkjøperne leie seg inn på hotell – fordi leilighetene ikke var klare til avtalt tid. For dette måtte K71A betale 8 millioner kroner i dagmulkter. Selskapet fremmet samtidig et dagmulktkrav mot AF på 18 millioner. AF kvitterte med å fremsette et krav om sluttoppgjør som endte på 42 millioner. K71A mente de ikke var forpliktet til å betale mer enn 4 millioner.

Pengeoverføringen

15. mai 2015 forhandlet Grønbech som hovedaksjonær i K71A og OH frem en todelt avtale med AF. De ble enige om å gjøre opp fordringen mot K71A med 14 millioner kroner – samtidig som selskapets kontantbeholdning på 28 millioner skulle overføres til OH.

Etter dette gjorde Grønbech krav på å innløse minoritetsaksjonæren ABBLs aksjer i K71A. I en ekstraordinær generalforsamling som Grønbech avholdt alene, ble Rein avsatt som styreleder og erstattet av advokat Oddvar Fosaas, som umiddelbart overførte de 28 millionene – 7,6 millioner for kjøp av to leiligheter og 20,3 millioner i kontanter – fra K71A til OH.

Motpartene

Grønbech begrunner utskiftingen av styreleder med at ABBL hadde mistet sine aksjonærrettigheter, fordi Kirkeveien-prosjektet da var «realisert» – noe som etter avtalen gir ham rett til å løse inn aksjene deres. Han mener dessuten at ABBL har misligholdt avtalene selskapene imellom, etter å ha gjort seg skyldig i flere feil og forsømmelser i prosjektstyringen og forretningsførselen for K71H.

ABBL bestrider dette og hevder at Grønbech har forsøkt å «tømme» selskapet ved å overføre 28 millioner til seg selv via OH.

Veien mot retten

En kjennelse fra Oslo byfogdembete 9. juni 2015 ga ABBL arrest i OH-kontoen, der de 20,3 millionene var overført – og 10. juni fikk Grønbech og Fosaas forbud mot å disponere over kontoen i K71F gjennom en midlertidig forføyning. 1. juli fulgte ABBL opp med å stevne Grønbech, Fosaas og OH med påstand om at de 20,3 millionene må tilbakeføres til K71H, fordi skiftet av styreleder i selskapet er ugyldig.

Forføyningssaken mellom Grønbech/Fosaas og ABBL er nå til behandling i Borgarting lagmannsrett. Samtidig går søksmålet sin gang. Hovedforhandling i saken er berammet til 9.–13. mai i år i Asker og Bærum tingrett.

Artikkeltags