<div class="am personalia_frontpage"> <div class="greetings_container"> <div class="personalia_menu"> <div class="categories"> <a href="/vis/personalia/greetings" class="am-txt-scale--large-flex am-txt--head category_button">På din side</a> </div> </div> </div> <div class="actions_container"> <div class="actions"> <a class="am-btn--basic am-btn send_button" style="background:#000000; color: #fff" href="/vis/personalia/greetings/new"> <span> Ny hilsen </span> <svg width="12" height="12" viewBox="0 0 12 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M6.8571429 5.1428571V0H5.1428571v5.1428571H0v1.7142858h5.1428571V12h1.7142858V6.8571429H12V5.1428571H6.8571429z" fill="#FFF" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> <a class="am-btn--basic am-btn am-btn--light all_button" href="/vis/personalia"> <span> Alle </span> <svg width="7" height="12" viewBox="0 0 7 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1.22.113c-.15-.15-.398-.15-.548 0L.124.66c-.15.15-.15.398 0 .548L4.91 5.995.113 10.792c-.15.15-.15.397 0 .548l.547.547c.15.15.397.15.548 0l5.62-5.62c.074-.074.112-.173.112-.273 0-.1-.038-.198-.113-.273L1.22.114z" fill="#292827" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> </div> </div> <div class="category_container"> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27716327"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/budstikka/lifeloop/birthday/20170220223057-750-364b/500sq.jpg' class="image" alt="Martina Gazibaric" title="Martina Gazibaric" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Martina Gazibaric er 13 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27913512"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/budstikka/lifeloop/birth/20170213094454-1500-x6im/500sq.jpg' class="image" alt="Eva Solgaard og Wilhelm Kaarbø" title="Eva Solgaard og Wilhelm Kaarbø" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Eva Solgaard og Wilhelm Kaarbø har fått barn </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27618423"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/budstikka/lifeloop/wedding/20170131071402-1501-esin/500sq.jpg' class="image" alt="Karoline Tjelle og Hans Jørgen Øygard" title="Karoline Tjelle og Hans Jørgen Øygard" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Karoline Tjelle og Hans Jørgen Øygard gifter seg </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27921182"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/budstikka/lifeloop/birth/20170213180914-750-tww2/500sq.jpg' class="image" alt="Camilla Svoren og Morten Tonning" title="Camilla Svoren og Morten Tonning" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Camilla Svoren og Morten Tonning har fått barn </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27930695"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/budstikka/lifeloop/birthday/20170214084526-1000-5kzz/500sq.jpg' class="image" alt="Tobias Schau Halvorsrud" title="Tobias Schau Halvorsrud" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Tobias Schau Halvorsrud er 5 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27913625"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/budstikka/lifeloop/just_married/20170213104221-667-na7t/500sq.jpg' class="image" alt="Vera Veronika Waale Løken og Jon Erik Brendsrud" title="Vera Veronika Waale Løken og Jon Erik Brendsrud" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Vera Veronika Waale Løken og Jon Erik Brendsrud har giftet seg </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27635146"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/budstikka/lifeloop/just_married/20170131200141-750-f0kt/500sq.jpg' class="image" alt="Christine og Krister" title="Christine og Krister" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Christine og Krister har giftet seg </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/28042450"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/budstikka/lifeloop/birth/20170220135237-1778-p7kn/500sq.jpg' class="image" alt="Mari og Eivind Juul Pedersen" title="Mari og Eivind Juul Pedersen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Mari og Eivind Juul Pedersen har fått barn </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27769651"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/budstikka/lifeloop/anniversary/20170206201742-1333-w0ve/500sq.jpg' class="image" alt="Gunvør og Kjell Johansen" title="Gunvør og Kjell Johansen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Gunvør og Kjell Johansen jubilerer </p> </div> <div class="thumbnail is-ref am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27855449"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/budstikka/lifeloop/birth/20170210172208-1333-kcge/500sq.jpg' class="image" alt="Maria Listhaug Eriksen og Even Myhrer" title="Maria Listhaug Eriksen og Even Myhrer" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Maria Listhaug Eriksen og Even Myhrer har fått barn </p> </div> </div> <hr class="ruler"> </div>