<div class="am personalia_frontpage"> <div class="greetings_container"> <div class="personalia_menu"> <div class="categories"> <a href="/vis/personalia/greetings" class="am-txt-scale--large-flex am-txt--head category_button">På din side</a> </div> </div> </div> <div class="actions_container"> <div class="actions"> <a class="am-btn--basic am-btn send_button" style="background:#000000; color: #fff" href="/vis/personalia/greetings/new"> <span> Ny hilsen </span> <svg width="12" height="12" viewBox="0 0 12 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M6.8571429 5.1428571V0H5.1428571v5.1428571H0v1.7142858h5.1428571V12h1.7142858V6.8571429H12V5.1428571H6.8571429z" fill="#FFF" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> <a class="am-btn--basic am-btn am-btn--light all_button" href="/vis/personalia"> <span> Alle </span> <svg width="7" height="12" viewBox="0 0 7 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1.22.113c-.15-.15-.398-.15-.548 0L.124.66c-.15.15-.15.398 0 .548L4.91 5.995.113 10.792c-.15.15-.15.397 0 .548l.547.547c.15.15.397.15.548 0l5.62-5.62c.074-.074.112-.173.112-.273 0-.1-.038-.198-.113-.273L1.22.114z" fill="#292827" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> </div> </div> <div class="category_container"> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27866926"> <div class="image image--custom-crop" style="background-image:url('https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/budstikka/lifeloop/birthday/20170211090727-808-ixe8/300.jpg');"></div> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Theodor Berntsen Skaar er 5 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/28085681"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/budstikka/lifeloop/birth/20170222150359-1000-n2zv/500sq.jpg' class="image" alt="Joe Nixon og Anniken Olsen" title="Joe Nixon og Anniken Olsen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Joe Nixon og Anniken Olsen har fått barn </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27921182"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/budstikka/lifeloop/birth/20170213180914-750-tww2/500sq.jpg' class="image" alt="Camilla Svoren og Morten Tonning" title="Camilla Svoren og Morten Tonning" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Camilla Svoren og Morten Tonning har fått barn </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/28062297"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/budstikka/lifeloop/anniversary/20170221130552-999-1pok/500sq.jpg' class="image" alt="Liv og Arne Kjell Solvang" title="Liv og Arne Kjell Solvang" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Liv og Arne Kjell Solvang jubilerer </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27968505"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/budstikka/lifeloop/wedding/20170216071035-1333-wm2a/500sq.jpg' class="image" alt="Dorthe-Beate Lia og Fredrik Eive Refsli gifter seg i Tonsen Kirke" title="Dorthe-Beate Lia og Fredrik Eive Refsli gifter seg i Tonsen Kirke" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Dorthe-Beate Lia og Fredrik Eive Refsli gifter seg i Tonsen Kirke gifter seg </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/28080105"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/budstikka/lifeloop/birth/20170222110244-1500-gxpi/500sq.jpg' class="image" alt="Kari Marie Førde og Henrik Jensen" title="Kari Marie Førde og Henrik Jensen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Kari Marie Førde og Henrik Jensen har fått barn </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27769651"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/budstikka/lifeloop/anniversary/20170206201742-1333-w0ve/500sq.jpg' class="image" alt="Gunvør og Kjell Johansen" title="Gunvør og Kjell Johansen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Gunvør og Kjell Johansen jubilerer </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/28042450"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/budstikka/lifeloop/birth/20170220135237-1778-p7kn/500sq.jpg' class="image" alt="Mari og Eivind Juul Pedersen" title="Mari og Eivind Juul Pedersen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Mari og Eivind Juul Pedersen har fått barn </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27935653"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/budstikka/lifeloop/birth/20170214125240-1000-dx7t/500sq.jpg' class="image" alt="Ida Olving Lund og Morten Lund Andresen" title="Ida Olving Lund og Morten Lund Andresen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Ida Olving Lund og Morten Lund Andresen har fått barn </p> </div> <div class="thumbnail is-ref am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27926676"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/budstikka/lifeloop/anniversary/20170213232210-1000-1ysf/500sq.jpg' class="image" alt="Trude Nagell 40 år" title="Trude Nagell 40 år" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Trude Nagell 40 år jubilerer </p> </div> </div> <hr class="ruler"> </div>